<< Til forsiden

Program

VERDIGHETSKONFERANSEN – KREATIV OMSORG 2017

Last ned program

 

Mandag 24/4

- "tjuvstart" for alle interesserte

Litteraturhuset i Bergen, auditoriet kl.18.30-20.00:
Tvang og verdighet - om menneskerettigheter i norske sykehjem. Pasienter her er selvstendige personer i juridisk forstand. Men mange gamle kommer ikke opp av sengen eller ut i fr isk luft, eller får bleier når de ennå kan gå på toalettet selv. Utfordringene er spesielt store for pasienter med kognitiv svikt. Et spørsmål om holdninger eller mangelfulle personalresurser?
Innledninger ved Anne Mabel Nybakk (Fagforbundets faggruppe for sykepleiere), seniorrådgiver Kristin Høgdahl (Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter) og jusprofessor Jan Fridthjof Bernt (UiB). Etterfølgende samtale ledet av faglig leder, lege Stein Husebø (Verdighetsenteret).
Musikalske kommentarer ved Steinar Albrigtsen og Monika Nordli.

Entré kr. 70,- /50,-(stud.) inklusiv avgift.

Billett til dette arrangementet: Følg lenke og skriv TVANG OG VERDIGHET i søkefeltet.
Arrangør: Verdighetsenteret – Omsorg for gamle



Tirsdag 25/4

Bergen Konferansesenter, Scandic City Hotel, Håkonsgaten 2


08.30 Registrering og kaffe


09.30 Åpning, Verdighetskonferansen – Kreativ Omsorg 2017           
Steinar Albrigtsen og Monika Nordli – musikalske gjennomgangsfigurer           
Sverre Chr. Wilhelmsen, brobygger, Verdighetsenteret – konferansier

09.45-12.10
Ansattes arbeid – frivilliges innsats. Samarbeid i fremtiden: Hvorfor og hvordan

Sesjonen er bygget opp av en serie korte «blikk» (8-10 minutter) og avsluttende foredrag. De fleste innleggsholderne er også representert med egne stands i vrimleområdet.


Erfaringsoverføring: Nye modeller, Drammen og Fjell

Oppsummering fra arbeidet i kommuner som implementerer ny modell for samarbeid mellom frivillig og offentlig sektor innen kommunens helse- og omsorgstjeneste. Hvordan spre kompetansen? v/ Beate Magerholm, Rådgiver - Avd. for kompetanseutvikling innen frivillighet, Verdighetsenteret – Omsorg for gamle


Aktivitetsvenn – frivillighet i demensomsorgen

Gjennom en forpliktende samarbeidsavtale utfordrer Nasjonalforeningen kommunene til økt samarbeid med frivillig sektor. Resultater og erfaringer fra dette samarbeidet presenteres.
v/ prosjektleder Eline Sannes Riiser, Nasjonalforeningen for folkehelsen

Likemannstjenesten - krav og utdanning, hvordan lykkes i arbeidet
v/ Rådgiver Per Buvik og Tove Høgemark, 2. nestleder i sentralstyret, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke  

Kort pause

Kommunal frivillighetspolitikk - nøkkelen til bedre samhandling
Hvorfor er politisk forankring av kommunens forhold til frivilligheten viktig for å oppnå best mulig samhandling?
v/ Seniorrådgiver Bjørn Lindstad, Frivillighet Norge


Fra «virkeligheten» på golvet innen eldreomsorgen
v/
Marianne Lillebø – aktivitør, Vestby Sykehjem og Nina Simonsen – fylkesseksjonsleder, Fagforbundet i Akershus


Hverdagsglimt – samhandling med frivillige og pårørende
v/ Randi Granbo – fysioterapeut, førstelektor på fysioterapiutdanningen ved NTNU, Trondheim og pårørende til person med demens


Nasjonal strategi for frivillig arbeid på helse- og omsorgsfeltet 2015-2020
v/ Hilde Hatleskog Zeiner – seniorrådgiver i kommunehelseavdelingen, Helse- og omsorgsdepartementet


Hva kan frivilligheten gjøre for velferdsstaten?
Foredrag v/ Halvard Vike – professor, fakultet for helse- og sosialfag, Høgskolen i Sørøst-Norge

 

12.15              Lunsj, vrimling, stands


13.15 TIL MÅNEN MED BESTEFAR – visning av ny norsk dokumentarfilm
Filmregissør David Alræk er 30 år. Bestefaren hans, Kaare (87), har alltid inspirert ham med sine vågale eventyr, morsomme påfunn og fabelaktige oppfinnelser. Men når Kaare får diagnosen frontallapp-demens, frykter David at minnene om livet deres sammen vil forsvinne. Filmen gir et nært og sjeldent innblikk i en sykdomshistorie formidlet i en positiv grunnstemning. Det handler om å leve sitt liv til fulle, om hvordan glede og eventyrlyst kan påvirke og inspirere andre. Regissøren innleder.


Kort pause

 

14.20-16.40 Kreativ Omsorg
Sesjonen inneholder foredrag og en serie kortere presentasjoner, innovativt og praktisk – gode idéer med overføringsverdi. Dette vil også bli eksponert ved stands i vrimleområdet.


Forestillingens kraft

I dette prosjektet lager personer med demens poetiske fortellinger med utgangspunkt i et fotografi.  Presentasjon av metoden TimeSlips og av prosjektet – et samarbeid mellom Verdighetsenteret, Bergen Røde Kors Sykehjem og scenekunstgruppen Kompani Krapp. 

v/ Hanne Jones, prosjektleder og fagkonsulent, Verdighetsenteret og Eli Lea, rådgiver ved Verdighetsenteret / stipendiat VID.

Motivasjonsverktøy som stimulerer eldre og personer med demens til økt fysisk aktivitet
Med levende bilder og lyd kan brukeren dra på sykkeltur i kjente omgivelser og barndomsminner.
v/ Jon Ingar Kjenes, daglig leder, Motitech


Lysets betydning for humør, døgnrytme og søvn

v/ Elisabeth Flo – førsteamanuensis, institutt for klinisk psykologi, Universitetet i Bergen


Digital alderdom – pedagogikk for eldre
Ny aktivitet der eldre kobles med en besøksvenn som bistår med tilrettelagt digital opplæring. v/ Margrethe Moss-Iversen Lundegård – koordinator i besøkstjenesten, Bergen Røde Kors 


Kort pause

Marginaliserte grupper og verdibasert forskning
Oddgeir Synnes, leder ved Senter for diakoni og profesjonell praksis, VID vitenskapelige høgskole, presenterer et utvalg aktuelle prosjekter fra senterets ph.d.-program i diakoni, verdier og profesjonell praksis. VID arbeider med en rekke forskningsprosjekter i praktiske omsorgskontekster som ønsker å bidra til bedret praksis for utsatte grupper. Her får vi høre om doktorgradsprosjekter innen demens og eksistensielle behov, depresjon og skam, hvordan døende pasienter blir omtalt i pasientjournaler m.m.


Musikkbasert miljøbehandling
Erfaringer fra tverrfaglig videreutdanning om bruk av musikk, sang og bevegelse i eldre- og demensomsorgen
v/ Odd Håpnes – daglig leder Nasjonalt Kompetansesenter, kultur, helse og omsorg

Livsviktig kreativitet: Kosthold og ernæring
«Maten er halve føda», heter det. Hvordan kan eldre oppleve økt måltidsglede?
Regjeringen kommer i mars med en ny handlingsplan for bedre kosthold blant eldre. En studie fra Nasjonalt råd for ernæring viser at én av tre pasienter på norske sykehus er underernært eller i risiko for underernæring. Andelen er enda høyere blant eldre, og en fersk studie fra Hordaland avdekker at i denne gruppen kan vekttap på kun tre kilo ha dødelig utgang.
v/ bl.a. Michaela Getz – leder av Norsk Ernæringsfaglig Forening

 

17.00
Byvandringer
Vi har samlet et toppet lag av Bergensguider. De vil ta hånd om hver sin gruppe, og vise dem sine favorittbydeler, som Nordnes, Marken, Vågen eller Bryggen: Forfatter Gunnar Staalesen, byhistoriker Jo Gjerstad og historiker Egil Ertresvaag. Varighet: ca 1 ½ time.



20.00
Middag - Scandic Bergen City
Sted: Dragefjellet – konferansesalen – inkludert i deltakeravgiften. Steinar Albrigtsen og Monika Nordli slår an tonen etter forretten.

 

Fødselshistorier Dette er en foto- og tekstutstilling, som vil bli vist langs veggene i konferansesalen begge dager. Sykepleier og jordmor Hilde Helmine Leknes har samlet og formidlet historier fra kvinner som i det daglige sliter med kognitiv svikt. Utstillingen løfter frem sykehjemsbeboere med demens sin stemme, og fokuserer betydningen av å ta i bruk beboerens historie i omsorgen. Leknes deltar under konferansen, og vil også bli å treffe på egen stand disse dagene.




Onsdag 26/4
    

08.30-11.30   Parallellsesjoner


Sesjon A:

Hvordan kan frivillige og ansatte samarbeide best mulig i fremtiden?

Del II, workshop

08.30   Dialog i utvikling Muligheter og funn fra dialogseminar avholdt 2. november i Oslo. Arbeidsgruppens oppsummering angir retning for dagens workshop.

08.45   Workshop, ledet av kaospilot Silje Grastveit.

At representanter både for det offentlige, ansatte og arbeidsgivere, frivillige og kompetansemiljøer møtes på flatt gulv for sammen å utvikle samspillet med vekt på muligheter, er noe helt nytt!


Sesjon B:

Kreativ omsorg – i praksis
Hvordan kan konkrete oppgaver og arbeidstrening gi mening og liv til dagene for personer med demens? Ekskursjonsprogram til Sætregården i Åsane. Ca 30 minutters busstur hver vei.


11.30 Torget: Vrimling, stands

 

12.00 Lunsj

 

13.00-15.15
Tvang og verdighet - menneskerettigheter i eldreomsorg
Innlegg og panelsamtale, ledet av Stein Husebø – faglig leder, Verdighetsenteret.

Hver eneste dag krenkes menneskerettigheter ved norske sykehjem. Utfordringene er spesielt store for pasienter med demens, uten samtykkekompetanse – personer som ikke selv kan ta vare på sine egne rettigheter.
Sesjonen vil ta opp lite påaktede aspekter; ignorering, lokking og avledning, eksempler på uformell tvang og krenkelser, som lovverket ikke regulerer. Det vil også handle om makt, kontroll, nødvendig tvang og behovet for nye standarder, både juridisk og etisk. Ny bruk av ressursene?

Innlegg:

Tvang og menneskerettigheter: De daglige utfordringene

v/ Christine Øye – professor i helse- og omsorgstjeneste, Campus Stord /Høgskolen på Vestlandet

 

Makt, kontrollmekanismer, hva sier jussen?
v/
Jan Fridthjof Bernt – professor emeritus, Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen

Tilsynsmyndighetenes ansvar og muligheter 
v/ Helga Arianson – fylkeslege i Hordaland


14.00 Pause


14.15 Panelsamtale mellom ordstyrer og de tre innlederne, åpent for innspill fra publikum


15.15   Avslutningsinnlegg Det er ikke mer synd på deg enn andre. Kan omsorg også innebære; Å si det som det er? Ingvard Wilhelmsen – professor, psykiater og indremedisiner, fagbokforfatter


15.45 Musikalsk sluttsats med Steinar Albrigtsen og Monika Nordli                                                                                              

 

Programversjon pr 22.02.17. Med forbehold om endringer og tillegg