<< Til forsiden

Etikkarbeid til inspirasjon for norske kommuner

leniklakegg.jpg

Flora kommune er vinner at KS’ etikkpris 2018. Formålet med prisen er å synliggjøre systematisk etikkarbeid i de kommunale helse‐ og omsorgstjenestene. Kommunen vest i Sogn- og Fjordane ser ut til å ha klart å realisere dette på en forbilledlig måte.

Og Leni Klakegg, som er veileder i satsingen, kommer til vårens konferanse for å orientere om kommunens arbeid på feltet. 


- Hva er drivkraften for deg i dette arbeidet, Leni?

- Det er meningsfylt å drive systematisk etisk refleksjon. Dette er en god måte å drive fag- og kvalitetsarbeid til beste for bruker, pasient og pårørende. Det gir stor glede å kunne reise rundt i ulike kommuner og dele kunnskap og erfaring med etikkarbeid. Dette tror jeg på!

 

Gir mot hos ansatte
- Hvorfor bør de kommunale helse- og omsorgstjenestene drive med systematisk etisk refleksjon, hva er gevinsten?

- De kommunene som lykkes med dette arbeidet opplever at etisk refleksjon gjør en forskjell, når man bruker mer tid på å ta faglig gode valg, fremfor å «synse». Flere ansatte melder at de har blitt modigere. Det er lettere å si ifra når de mener en kollega opptrer på en måte som skaper konflikt og dårlig kultur på arbeid. Resultatet er bedre omsorg og faglig høyere kvalitet for tjenestene, forteller Leni Klakegg. Hun er utdannet intensivsykepleier, med master i ledelse og tilleggsutdanning innen bla.. pedagogikk, tverrfaglig etisk refleksjonsveiledning, helse og jus og håndtering av konflikter og kriser i et ledelsesperspektiv for helse og omsorgstjenesten. 

 

Juryens begrunnelse
Vi gjengir her sentrale deler av fagjuryens begrunnelse for under utdelingen av 2018 prisen i desember:
Flora kommune har arbeidet med dette systematisk og målrettet over lang tid, og forankret etikkarbeidet i kommunen som helhet og på alle nivåer i helse- og omsorgssektoren. Spesielt nevnes tiltaket Verdikafé. Her blir alle tjenester invitert til en felles arena for refleksjon og læring om etikk i praksis. I tillegg fremheves at tjenestene tar brukerne med inn i den etiske refleksjonen og at dette tas i bruk bredt ute i tjenestene før en søker tvangsvedtak, samt at etisk refleksjon anvendes som et alternativ til medikamentell behandling. Fagjuryen merker seg videre at Flora ser etikkrefleksjon som et egnet virkemiddel for å realisere målsettinger i stortingsmeldingen Leve hele livet, og ser muligheter her. Juryen ser også veldig positivt på at etisk refleksjon i Flora kommune sees på som et sentralt redskap for at de ansatte skal se og møte brukerne ut fra et helhetlig perspektiv der brukernes interesser og ressurser alltid står i sentrum. Visjonen er at etikkarbeid skal være en naturlig del av alt som gjøres i omsorgstjenesten, inkludert samarbeid, søknadsbehandling og brukerkontakt.
Fagjuryen for KS’ etikkpris anbefaler andre kommuner å se til årets vinner for å lære av deres etikkarbeid.

Meld deg på Verdighetskonferansen - Kreativ Omsorg 2019.
26.-27. mars, 2019 i Oslo

Les mer om konferansen på www.vkko.no